Audio

I. Ushullu – I. Ushullu – “Goddess”


I. Ushullu – I. Ushullu – “The flying songs”


I. Ushullu – I. Ushullu - “Last bell”


I. Ushullu – D. Darin – “Vagary”


M. Khokhlov – G. Gorelik – “Soldiers of the Third World War”


V. Mantsev – V. Mantsev – “My Star”


O. Kaledin – A. Poperechny –  ”I have nobody to love more”


Yu. Munasypov – Yu. Munasypov – “Thank you, soldier!”


G. Shishlin – E. Averyanov – “Investigators”
               


               
    I. Efremov – V. Guziy – “The last link”
                         


The song of Santa Claus from New Year’s representation “The Land of Dreams”

The composer – I. Kholopov


        
G. Shishlin – N. Shumakov “Wife”


                                                                 
Russian national song “Along the Piterskaya”
Accompanied by ensemble of psaltery “Magic strings”


A. Poletayev – the Celibate priest of Pskov-Caves Monastery f. Roman – “A monastic choral”
Accompanied by the State academic Russian concert orchestra “Boyan” under the direction of
Anatoly Poletayev and the Moscow Synod chorus under the leadership of Alexey Puzakov